فایل های دسته بندی فنی و حرفه ای - صفحه 5

مقاله بررسی ماتريس الگوريتم

مقاله بررسي ماتريس الگوريتم در 23 صفحه ورد قابل ويرايش

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله بررسی عوامل مؤثر در طرح روسازي

مقاله بررسي عوامل مؤثر در طرح روسازي در 5 صفحه ورد قابل ويرايش

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

:معرفی کارهای دانیل لیبسکیند کاری از گروه معماری

:معرفی کارهای دانیل لیبسکیند کاری از گروه معماری ( آثاری از دنیل لیبسکیند از دیگر بناهایی که توسط "دانیل لیبسکیند "طراحی شده است، "موزه یهود دانمارک "است که به  قدیمی ترین بخش کتابخانه کاخ سلطنتی سابق "بوت هاوس "که توسط پادشاه پنجم مسیحی در سال...

قیمت : 1,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقدمه ای بر طراحی پیاده راه ها

مقدمه ای بر طراحی پیاده راه ها جامع و کامل امیدوارم مفید باشد واستون عزیزان

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻬﺮ ﻓﺸﺮده و ﻓﺮم ﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﭘﺎﻳﺪار

ﭼﻜﻴﺪه : ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺸﺮده ﺷﻬﺮي ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه واﻗﻌﻴﺖ ﭘﻴﭽﻴﺪه زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه در ﺑﺴﻴﺎري از ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮرد اﻟﮕﻮي ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺷﻌﺎﻋﻲ، ﻃﻮﻟﻲ و ﻧﻴﺰ ارﮔﺎﻧﻴﻚ ﻛﻪ در اﻣﺘﺪاد ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﺪ . اﻳﻨﻬﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎﻳﻲ از ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑ...

قیمت : 1,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

معابر شهری-تابلوهای هدایت مسیر

معابر شهری-تابلوهای هدایت مسیر توضیح جامع و کامل امیدوارم مفید باشد

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مسجد دزفول

پند عکس از مسجد دزفول امیدوارم مفید باشد واستون دوستان عزیز

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مرمت ابنیه

مرمت ابنیه توضیحات جامع و کامل 12 صفحه فایل ورد..............

قیمت : 1,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتابچه نمونه سوالات حقوق و قوانین شهری

کتابچه نمونه سوالات حقوق و قوانین شهری 25 صفحه سوال همراه جواب مختص دانشجویان شهرسازی

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی