بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دسته بندي : علوم انسانی » اقتصاد
خلاصه تحقیق
تاکنون کسی نتوانسته است یک ساختار مطلوب سرمایه ارائه کند. درعین حال، برای دستیابی‌به یک چنین الگویی، تحقیقات و آزمونهای زیادی انجام شده که نتایج آنها در خور‌توجه است.‌حاصل این‌تلاشها، ارائه واقعیتها، تعیین یا شناخت هزینه‌ها و مشخص شدن نقاط قوت و ضعف وامهایی است که شرکتها به وسیله آن، خود را از نظر‌مالی تامین می‌کنند. این نکته نیز تا‌حدی روشن شده است که در چه مواردی به نفع شرکت است که به جای سهام، اوراق قرضه منتشر کند یعنی از راه گرفتن وام سرمایه خود را تامین کند. (میرز 1984)
ساختار مالی هر شرکت متشکل از بدهی‌های کوتاه مدت، بدهی‌های بلند مدت و حقوق صاحبان سهام می‌باشد که به وسیله آن دارایی‌های شرکت برای ایجاد جریان نقد به داخل شرکت، تامین مالی شده‌اند. به عبارت دیگر به ترکیب بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام، ساختار مالی شرکت گفته می‌شود. در دهه‌های اخیر نظریات متفاوتی پیرامون ساختار‌مالی و عوامل موثر بر آن مطرح شده است، چرا که بررسی و شناخت عواملی که به هر نحو ساختار مالی و ترکیب منابع مالی شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهند لازم و ضروری به نظر می‌رسد زیرا رابطه مستقیمی با ادامه فعالیت شرکت و میزان موفقیت آن دارد. از طریق شناخت عوامل موثر بر انتخاب ساختار سرمایه مطلوب و بررسی میزان و ابعاد تاثیر آنها، در واقع گامی در جهت راهنمایی و هدایت شرکت‌ها به‌منظور دست یابی به ساختار مالی بهینه برداشته می‌شود. در این تحقیق سعی شده است تا تاثیر عامل نسبت بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکت بررسی شود تا از این طریق مشخص شود که در شرکت‌های ایرانی ارزش بازار شرکت تا چه اندازه تحت تاثیر نسبت بدهی صنعت است. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه شرکت‌های موجود در 5 صنعت: خودرو و‌ساخت قطعات،‌مواد و محصولات دارویی، ساخت ماشین آلات و دستگاههای برقی، ساخت محصولات فلزی و فلزات اساسی از صنایع بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که تعداد این شرکت‌ها 74 شرکت بوده است. روش نمونه گیری غربالگری جهت نمونه گیری در این تحقیق استفاده شده براساس محدودیت‌هایی که فرضیات‌تحقیق ایجاب می‌کرد شرکتهایی که از ابتدای دوره زمانی تحقیق (1/1/1380) عضو‌بورس اوراق بهادار بوده‌اند انتخاب شوند بر این اساسی از مجموع 105 شرکت موجود در این صنایع 74 شرکت واجد شرط فوق انتخاب شده‌اند. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیات روش رگرسیون یک متغیره بوده که برای بررسی فرضیات مدل رگرسیون و معنی داری مدل از آزمون‌های دوربین- واتسن، کالمو گروف اسمیرنف، آزمون همبستگی پیرسون و آزمون معنی دار بودن ضرایب جزئی رگرسیون (آزمون t) استفاده شده است.
فهرست مطالب
فصل اول : کليات
مقدمه ................ 9
1-1- تعريف موضوع و بيان مسأله ........................ 11
2-1- اهميت و ضرورت تحقيق ............................ 14
3-1- اهداف تحقيق .......................................... 15
4-1- فرضيات تحقيق ........................................ 17
5-1- روش تحقيق ............................................. 17
6-1- روش و ابزار گردآوري اطلاعات ....................... 18
7-1- قلمرو تحقيق (زماني، مکاني، موضوعي)......... 19
8-1- تعريف عملياتي متغيرها............................... 19
فصل دوم : ادبيات موضوع و پيشينه تحقيق
مقدمه ........................... 23
1-2- تعريف ساختار سرمايه و بيان اهميت آن ........... 23
2-2- نظريه هاي ارائه شده در مورد ساختار سرمايه .....
نظريه سود خالص ......................................... 25
نظريه سود عملياتي خالص ............................. 26
نظريه موديلياني و ميلر .................................. 27
مفروضات مدل موديلياني و ميلر .......................... 28
اثبات فرضيه هاي مدل موديلياني و ميلر ................ 30
نظريه موديلياني و ميلر بدون در نظر گرفتن ماليات ..........
نظريه موديلياني و ميلر با در نظر گرفتن ماليات ......
انتقادات وارد بر نظريه موديلياني و ميلر ................. 37
تئوري ساختار سرمايه و ماليات شرکت به علاوه ماليات بر درآمد شخصي 39
تئوري ساختار سرمايه و ماليات شرکت به علاوه هزينه هاي آشفتگي مالي 42
تئوري ساختار سرمايه و ماليات شرکت به علاوه هزينه هاي ورشکستگي... 43
تئوري ساختار سرمايه و ماليات شرکت به علاوه هزينه هاي نمايندگي ....... 44
تئوري توازي ايستا..................... 46
تئوري ترجيحي ...................................... 48
تئوري ساختار سرمايه و تعامل بازار عوامل توليد و محصول 49
3-2- پيشينه تحقيق ........................................ 50
فصل سوم : روش تحقيق
مقدمه ............................................. 65
1-3- نوع تحقيق ...................................... 66
2-3- معرفي متغيرهاي تحقيق ...................... 67
3-3- فرضيه هاي تحقيق ........................... 68
4-3- قلمرو تحقيق ....................................... 68
5-3- جامعه و نمونه آماري و روش نمونه گيري ........... 69
6-3 فرآيند تحقيق ..................................... 69
7-3- ابزار تحقيق و اعتبار و روائي آن .............. 70
8-3- روش جمع آوري داده ها ........................ 70
9-3- روش تحليل داده ها ............................ 70
10-3 آزمون توزيع متغير ها ........................... 72
11-3- قاعده رد فرضيه هاي صفر تحقيق و تصميم گيري72
فصل چهارم : آزمون فرضيات
مقدمه ....................................... 77
1-4- توصيف اطلاعات و داده هاي متغيرهاي تحقيق ...78
2-4- آزمون فرضيه ها و پاسخ به پرسشهاي پژوهش81
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات
مقدمه ............................................ 101
1-5- خلاصه تحقيق ............................... 102
2-5- تحليل يافته ها و نتيجه گيري ............. 104
3-5- پيشنهادهاي تحقيق ..................... 108
فهرست منابع و مآخذ.........................113
دسته بندی: علوم انسانی » اقتصاد

تعداد مشاهده: 343 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 113

حجم فایل:100 کیلوبایت

 قیمت: 9,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی: